Dla biznesu

Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych obejmującą doradztwo dla wykonawców.

W ramach wsparcia wykonawców Kancelaria świadczy następujące usługi:

na etapie złożenia oferty:

  1. przeprowadzenie analizy dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w tym pod kątem możliwości wzięcia udziału w procesie przetargowym i złożenia oferty,
  2. wsparcie w kontaktach z zamawiającym,
  3. wsparcie w przygotowaniu i złożeniu oferty

na etapie od złożenia oferty do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. wsparcie w kontaktach z zamawiającym w tym w szczególności w zakresie składania wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów,
  2. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania przetargu,
  3. badanie i ocena ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu, w tym w szczególności pod kątem ich zgodności z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu,

na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą:

  1. przygotowanie odwołania od wyboru oferty przez Zamawiającego – w zależności od wyniku przetargu,
  2. reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  3. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
RODO
Dla osób prywatnych
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych – Warszawa
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań – Warszawa
Zniesienie współwłasności – Adwokat Warszawa
Zasiedzenie
Podział majątku
Alimenty
Kredyty walutowe
Prawo spadkowe
Sprawy rozwodowe
Upadłość konsumencka
Sprawy karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy związane z nieruchomościami
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan